About Me

حداقل سطح صدای فلزیاب یک فلزیاب خوب باید با صدای بسیار کمی عمل کند. اگر فلزیاب شما با صدای بسیار بلندی کار می کند، این بدان معناست که در حدود خود راهنمایی می‌کند و شما ممکن است نمی‌توانید به صورت صحیح با آن کار کنید. نکته دوم: قابلیت تنظیم سطح صدا بعضی از فلزیاب‌ها با تنظیمات صدای بسیار پیچیده‌ای عمل می کنند که منجر به این می‌شود که شما نمی‌توانید به صورت دقیق با آن کار کنید. بنابراین، باید فلزیابی را انتخاب کنید که بتوانید به راحتی سطح صدا را تنظیم کنید. نکته سوم: سرعت جستجو در برخی از مناطق، شما ممکن است بخواهید با سرعت بالایی جستجو کنید تا به سرعت بیشتری پیدا کنید که به شما کمک می‌کند. فلزیاب‌های بسیار سریع در حدود خود نمی‌توانند کار کنند و شما ممکن است با صدای بسیار بلندی کار کنید. نکته چهارم: باتری با کیفیت بالا یک باتری با کیفیت بالا باعث می‌شود که فلزیاب به خوبی کار کند و بتواند برای شما کارایی خوبی انجام دهد. مناسب‌تر است که باتری را با کیفیت بالا انتخاب کنید تا از فلزیاب خوبی بهره ببرید. نکته پنجم: قابلیت جستجو برای گنج یاب اگر در جستجو برای فلزیاب باشید، باید یک فلزیاب را انتخاب کنید که در این زمینه به خوبی کار می‌کند. اگر فلزیاب شما برای جستجو برای خرید فلزیاب به خوبی کار نمی‌کند، شما ممکن است نتوانید به طور دقیق به فروش فلزیاب برسید و نتوانید کارایی خوبی را انجام دهید.